Tevreden klanten geven ons:

Snel prijs weten? Bel ons!

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die aan Verhuismeesters b.v. een opdracht geeft;
 2. Opdrachtnemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden: Verhuismeesters b.v.
 3. Opdracht: de diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover in de te sluiten overeenkomst daarvan niet wordt afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 • Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend, en kan altijd onverwijld na acceptatie door opdrachtnemer nog worden ingetrokken. Opdrachtnemer kan pas met de uitvoering van de overeenkomst beginnen, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassingsverklaring van de algemene voorwaarden voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever en de bevestiging door opdrachtnemer is ontvangen.
 • Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen, zal de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.
 • In een offerte wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief heffingen, vergunningen, en/of belastingen opgelegd door de overheid, en exclusief andere kosten.
 • De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld doordat opdrachtgever handelingen verricht zodat opdrachtnemer zijn werkzaamheden kan aanvangen.
 • Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door opdrachtgever, kunnen slechts dan door opdrachtnemer worden aanvaard, indien daarover overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze overeenstemming kan dient te blijken uit een door beide partijen voor akkoord ondertekend geschrift, waarin ook de eventuele financiële gevolgen van de wijziging zijn omschreven.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor opdrachtnemer, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 • Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan opdrachtnemer ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.

Artikel 6: Geheimhouding

 • Indien opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar maakt dat opdrachtnemer geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is opdrachtnemer hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is opdrachtnemer verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.
 • Ingeval door opdrachtnemer derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel

van) de opdracht, zal door opdrachtnemer aan deze personen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan opdrachtnemer zelf jegens opdrachtgever gebonden is.

Artikel 7: Beëindiging overeenkomst van opdracht

 • De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient te worden gedaan tegen de eerste van de maand.
  • In geval een overeenkomst van opdracht (tussentijds) wordt beëindigd door opzegging, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium per direct aan opdrachtnemer te voldoen.
  • In geval van (een aanvraag tot), faillissement of surseance van betaling van opdrachtgevers of enigerlei omstandigheid waarin opdrachtgever niet meer vrij over zijn goederen of vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  • In geval opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
  • Indien de opdrachtgever besluit de opdracht te annuleren, binnen een termijn van 2 weken voordat de overeengekomen opdracht zou worden uitgevoerd, wordt er €250,- annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8: Betaling en incasso

 • De betaling dient contant te geschieden direct aan het einde van de opdracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, kan opdrachtnemer, opdrachtgever een bedrag ter grootte van 10% van het te factureren bedrag extra in rekening brengen.
  • Wanneer vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling door opdrachtgever ook per factuur mag plaatsvinden, dan dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de wijze zoals is aangegeven op de factuur.
 • Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  • Indien opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is met betrekking tot nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
  • Indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de voorafgaand aan de wijziging, zijn gemaakt voor diens rekening.

Artikel 9: Overuren

 • Na 8 gewerkte uren gaan de overuren in met 150%.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden en binnen de overeengekomen termijn uit te voeren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Opdrachtgever dient zelf tijdig voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke vergunningen en ontheffingen aan te vragen van de gemeente te hebben verkregen (aanvragen daarvoor kunnen worden ingediend bij het digitaal loket en dit dient meestal minimaal 10 dagen voor de datum van uitvoering te geschieden). Indien dit niet het geval is, mag opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht weigeren of geschiedt uitvoering van de opdracht voor rekening van en risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is in geval van weigering nimmer aansprakelijk voor gevolgschade die hierdoor ontstaat.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen door opdrachtgever.Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen ingeval derden opdrachtnemer daarvoor aanspreken.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €200,- per opdracht, indien de schade is veroorzaakt door opdrachtnemer.

De inboedel van de opdrachtgever dient voor de opdracht transportwaardig verpakt te zijn door de opdrachtgever. De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Opdrachtnemer gaat er van uit dat alle kleine voorwerpen (services, boeken, printers, fotolijsten, kussens, kleding, tafellampen, fotolijsten, beelden, klokken, etc.) in gesloten dozen van te voren zijn ingepakt, met een uitzondering van 5% van de van te voren afgesproken te verhuizen inboedel (bijvoorbeeld strijkplank, wasrek, staande lamp, etc.). Schilderijen, glasplaten, kast/bed planken en spiegels dienen voor de opdracht te zijn beschermd met noppenfolie (eventueel ook snijkarton). Elektronische apparatuur (met uitzondering van witgoed en bruingoed) dienen goed beschermd in gesloten dozen klaar te staan. Matrassen (+box spring bed) dienen van te voren in gesloten matrashoezen zijn ingepakt. Grote meubelstukken (bankstel, salontafel, dressoir, vitrinekast, piano, vleugel, eettafel, stoelen, etc.) hoeft u niet in te pakken en worden tijdens de opdracht door opdrachtgever voorzien van een transportwaardige verpakking. Bovenstaande valt wel binnen de aansprakelijkheid, wanneer van te voren anders schriftelijk is afgesproken met opdrachtnemer.

Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de opdracht onvolledig of ondeugdelijk voorbereid is (zie lid 9.7), is opdrachtnemer niet gehouden de kosten die aan de voorbereiding zijn verbonden (zoals werkuren) te vergoeden.

Indien de opdracht wijzigingen bevat ten opzichte van de opdrachtomschrijving van in de offerte, zijn de kosten (zoals verrichte werkuren) die door opdrachtgever, voorafgaand aan de wijziging, zijn gemaakt voor diens rekening.

Verhuismeesters werkt uitsluitend met vakkundige verhuizers. Indien andere dan bij opdrachtnemer werkzame medewerkers helpen met het uitvoeren van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door onze medewerkers of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst wordt door iemand anders dan het verhuispersoneel is niet verzekerd.

Opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de volledige werkzaamheden uitgevoerd door opdrachtnemer. Werkzaamheden die gedeeltes of volledig worden uitgevoerd door opdrachtgever of derden, vallen niet binnen de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Indien bijvoorbeeld opdrachtgever zelf alle kleine items in dozen inpakt, dan valt dit dus niet binnen de werkzaamheden van de opdrachtgever. Indien bijvoorbeeld opdrachtgever/derden meetillen (in-/uitladen) tijdens de opdracht, dan zijn de tilwerkzaamheden dus niet volledig uitgevoerd door de opdrachtnemer en vervalt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en gebeurt de opdracht op eigen risico van de opdrachtgever, tenzij anders van te voren schriftelijk afgesproken.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen (zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd), of welke door andere buiten de macht van opdrachtnemer gelegen omstandigheden. Indien door vertragingen zoals hiervoor bedoeld, opdrachtnemer extra kosten moet maken, zoals werkuren, zijn deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

In geval van schade dient de opdrachtgever ten alle tijde in aanwezigheid werknemers van opdrachtnemer deze schade vast te stellen en dit schriftelijk te specificeren. De aansprakelijkheid vervalt na beëindiging van de opdracht.

Ingeval van een schade die voor rekening van opdrachtnemer komt, mag opdrachtgever het vastgestelde bedrag niet verrekenen met het gefactureerde bedrag. De factuur dient ten alle tijd te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten.

Opdrachtgever dient voor aanvang van de opdracht aan te tonen dat elektronische apparatuur (witgoed, bruingoed, computers, etc.) werkzaam zijn. Aan het einde van de opdracht dient opdrachtgever zelf te controleren of alle elektronische apparatuur nog werkzaam is. Achteraf is niet meer te controleren of de schade al aanwezig was. Indien in het bijzijn van een werknemer van Verhuismeesters B.V. voor aanvang van de opdracht en gelijk na de opdracht de staat van de apparatuur niet is gecontroleerd, vervalt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Vloeistoffen en andere vloeibare goederen dienen door opdrachtgever zelf vervoerd te worden. Indien deze toch worden vervoerd door opdrachtnemer dient dit in samenspraak met de werknemers van Verhuismeesters B.V. ter plaatse te gebeuren en vervalt alle aansprakelijkheid jegens opdrachtnemer in het geval van schade die ontstaat vanwege het vervoeren daarvan.

Geld, geldswaardige papieren, juwelen, uit edelmetaal vervaardigde of andere kostbare kleinoden dienen door opdrachtgever zelf worden vervoerd.

Bij schade dient opdrachtgever ten alle tijde de originele bon te sturen. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient opdrachtgever bij de leverancier een aankoopbewijs op te vragen.

Indien bij de uitvoering van de opdracht getakeld moet worden, dient opdrachtnemer door opdrachtgever ook in de gelegenheid te worden gesteld bij de hijsbalk te komen. Takelen is ook altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegang van de verhuishaak evenals voor het realiseren van een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat hij gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, ingeval uitvoering van de overeenkomst niet langer mogelijk is door omstandigheden die buiten de macht van opdrachtnemer liggen.

Artikel 11: Verbod overname personeel

Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer werknemers van opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van een vergoeding van € 5000,- per gebeurtenis onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen.

Artikel 12: Toepasselijk rechten forumkeuze

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inzetten om tot een overeenstemming te komen.